روستاهای آمل + جمعیت و دهستان

  • ابوالفضل قلی نژاد توسط ابوالفضل قلی نژاد
  • 3 ماه پیش
  • متفرقه
  • 0
روستاهای آمل + جمعیت و دهستان

آمل یکی از معروف ترین شهرستان های مازندران و حتی ایران به شمار میرود که ما در این پست تصمیم گرفتیم تا به معرفی روستاهای آمل بپردازیم. البته این پست به معرفی اسامی روستاهای آمل و جمعیت روستاهای آمل میپردازیم.

اگر شما هم به دنبال این اطلاعات هستید، پس این پست جای دنج را از دست ندهید.

لیست روستاهای آمل

در ادامه این صفحه، ما یک جدولی برای معرفی فهرست روستاهای آمل را برای شما قرار میدهیم. فقط این نکته را هم بگوییم که جدول روستاهای توابع آمل به ترتیب حروف الفبا چیده شده.

همچنین بخوانید: روستاهای سوادکوه

نام روستا:دهستان:جمعیت:
روستای آب اسک آملبالا لاریجان454 نفر
روستای آب بخشان آملدشت سر سفلی861 نفر
روستای آب سرفت آملهرازپی جنوبی190 نفر
روستای آبگرم آملبالا لاریجان262 نفر
روستای آقا محمدآباد آملهرازپی جنوبی65 نفر
روستای آلو آملدابوی جنوبی420 نفر
روستای آهن سر آمللاریجان سفلی154 نفر
روستای آهنگرکلا آملهرازپی جنوبی276 نفر
روستای آهنگرکلا سفلی آملدابوی میانی574 نفر
روستای آهنگرکلا علیا آملدابوی میانی925 نفر
روستای ابدنگسر آملدابوی جنوبی304 نفر
روستای ابوالحسن آباد آملدابوی جنوبیزیر 3 خانوار
روستای ابومحله آملدابوی میانی227 نفر
روستای اتاق سرا آمللاریجان سفلیزیر 3 خانوار
روستای اخا آملبالا لاریجان173 نفر
روستای اخازیر آملبالا لاریجان36 نفر
روستای اسپاهی کلا آملدابوی جنوبی301 نفر
روستای اسپند آملبالاخیابان لیتکوه276 نفر
روستای اسپیاربن آملدابوی جنوبی758 نفر
روستای اسپیاری آملدابوی جنوبی308 نفر
روستای اسکومحله آملبالاخیابان لیتکوه3940 نفر
روستای اسکی محله آملدابوی جنوبی71 نفر
روستای اسلام آباد آملدابوی میانی658 نفر
روستای اشرف آباد آملدابوی میانی603 نفر
روستای اشکارکلا آملدابوی میانی603 نفر
روستای اغوزبن آملبالاخیابان لیتکوه874 نفر
روستای اغوزکتی آملپایین خیابان لیتکوه322 نفر
روستای افسانه سرا آملبالا لاریجانکمتر از 3 خانوار
روستای اله کاج آملدشت سر شرقی98 نفر
روستای الیمستان آملچلاو70 نفر
روستای امره آملنمارستاق45 نفر
روستای امیرآباد آملبالا لاریجان65
روستای امیری آملبالا لاریجان
روستای امیری سفلی آملبالا لاریجان200 نفر
روستای امین آباد آملدابوی جنوبیزیر 3 خانوار
روستای انچ پل آملپایین خیابان لیتکوه310 نفر
روستای اندوار آمل182 نفر
روستای انصاری محله آملپایین خیابان لیتکوه134 نفر
روستای انهه آملبالا لاریجان88 نفر
روستای اوجاک آملدابوی میانی702 نفر
روستای اوجی آباد آملهرازپی جنوبی1090 نفر
روستای آهن کتی آملپایین خیابان لیتکوه267 نفر
روستای آهنگرکلا آملدشت سر شرقی1603 نفر
روستای ایرا آملبالا لاریجان69 نفر
روستای بائیجان آمللاریجان سفلی344 نفر
روستای باریک محله آملدابوی میانی373 نفر
روستای باغبان کلا آملدشت سر شرقی250 نفر
روستای بالاهشتل آملدابوی جنوبی529 نفر
روستای بامتی آملهرازپی جنوبی262 نفر
روستای بامرکلا آملدابوی جنوبی348 نفر
روستای بانصرکلا آملدابوی جنوبی864 نفر
روستای بختیار کتی آملهرازپی جنوبی273 نفر
روستای بزرودشت آملچلاوزیر 3 خانوار
روستای بزمینان آملدشت سر سفلی882 نفر
روستای بلیران آملدشت سر غربی140 نفر
روستای بوالقلم آمللاریجان سفلی247 نفر
روستای بوران آملدشت سر غربی3245 نفر
روستای بورمحله آملدابوی جنوبی255 نفر
روستای بیش محله آملهرازپی جنوبی266 نفر
روستای پاریمه آملچلاو107 نفر
روستای پاسکی محله آملدشت سر سفلی376 نفر
روستای پاشاکلا آملچلاو104 نفر
روستای پاشاکلا بیش محله آملهرازپی جنوبی333 نفر
روستای پایین هشتل آملدابوی جنوبی870 نفر
روستای پپین آملدابوی میانی119 نفر
روستای پردمه آمللاریجان سفلیکمتر از 3 خانوار
روستای پرن آملچلاو154 نفر
روستای پلریه آملنمارستاق110 نفر
روستای پلک سفلی آملدشت سر سفلی692 نفر
روستای پلک علیا آملدشت سر سفلی632 نفر
روستای پلمون آملبالا لاریجان42 نفر
روستای پلور آملبالا لاریجان302 نفر
روستای پلهم کتی آملدابوی جنوبی168 نفر
روستای پنجاب آملنمارستاق231 نفر
روستای پولیکیاده آملهرازپی جنوبی310 نفر
روستای پیشگون آملپایین خیابان لیتکوه260 نفر
روستای تجن جار سفلی آملپایین خیابان لیتکوه639 نفر
روستای تجن جار علیا آملپایین خیابان لیتکوه1165 نفر
روستای تجنک آملپایین خیابان لیتکوه534 نفر
روستای ترا آملبالا لاریجان93 نفر
روستای ترک کلا آملدشت سر سفلی1312 نفر
روستای تیربیجان آملدابوی میانی1150 نفر
روستای تسکابن آملبالا خیابان لیتکوه599 نفر
روستای تلیران آملبالا خیابان لیتکوه514 نفر
روستای ورامده آملبالا خیابان لیتکوه460 نفر
روستای تنها کلا آملدابوی جنوبی412 نفر
روستای تیار آملچلاو97 نفر
روستای تیران آمللاریجان سفلی26 نفر
روستای تیرکان آملدشت سر سفلی480 نفر
روستای تینه آمللاریجان سفلی600 نفر
روستای تیرکلا آملدشت سر شرقی414 نفر
روستای جالیکلا آملدابوی میانی264 نفر
روستای جعفرآباد آملهرازپی جنوبی614 نفر
روستای جمشیدآباد آملهرازپی جنوبی421 نفر
روستای چائوسر محله آملپایین خیابان لیتکوه67 نفر
روستای چاره آملدابوی جنوبی460 نفر
روستای چالی کیاده آملبالا خیابان لیتکوه314 نفر
روستای چمه بن آملچلاو65 نفر
روستای چندر محله آملبالا خیابان لیتکوه886 نفر
روستای چنگ میان آملدشت سر شرقی355 نفر
روستای چنگاز آملپایین خیابان لیتکوه663 نفر
روستای حاجی دلا آمللاریجان سفلی72 نفر
روستای حاجی آباد آملدابوی میانی327 نفر
روستای حسن آباد آملدابوی جنوبی133 نفر
روستای خاص کلا آملبالاخیابان لیتکوه544 نفر
روستای خراب میانرود آملهرازپی جنوبی139 نفر
روستای خرم آملچلاو59 نفر
روستای خرمن کلا آملدشت سر شرقی234 نفر
روستای خشکرود آملبالاخیابان لیتکوه415 نفر
روستای خوشواش آملبالاخیابان لیتکوهکمتر از 3 خانوار
روستای خونی سر آملدشت سر شرقی380 نفر
روستای دارکلا آملپایین خیابان لیتکوه586 نفر
روستای داوودکلا آملدشت سر شرقی444 نفر
روستای دایو آملچلاو12 نفر
روستای درازان آملبالا خیابان لیتکوه1472 نفر
روستای درزیکلا آملدابوی جنوبی828 نفر
روستای درکاپی آملپایین خیابان لیتکوه139 نفر
روستای درمه کلا آملبالا خیابان لیتکوه275 نفر
روستای دره کنار آملنمارستاق13 نفر
روستای دعو کلا آملدابوی جنوبی275 نفر
روستای دنگپیا آملدابوی جنوبی455 نفر
روستای دوتیره آملدابوی میانی513 نفر
روستای دینان آملبالا لاریجان94 نفر
روستای دیوران آملنمارستاق113 نفر
روستای دیورز آملبالا خیابان لیتکوه394 نفر
روستای دیه آملدابوی جنوبی170 نفر
روستای رزکه آملچلاو1599 نفر
روستای رزون آمللاریجان سفلی16 نفر
روستای رستم دار محله آملدشت سر شرقیکمتر از 3 خانوار
روستای رشکلا آملدابوی جنوبی2669 نفر
روستای رفیع آباد آملهرازپی جنوبی528 نفر
روستای رودبار آملهرازپی جنوبی972 نفر
روستای رودبار دشت آملدشت سر سفلی586 نفر
روستای روکش آملپایین خیابان لیتکوه370 نفر
روستای رئیس آباد آملدابوی جنوبی326 نفر
روستای زارونده آملپایین خیابان لیتکوه193 نفر
روستای زاغ ده آملهرازپی جنوبی337 نفر
روستای زرخونی آملچلاو48 نفر
روستای زردبند آملچلاوکمتر از 3 خانوار
روستای زوارک آملدشت سر غربی345 نفر
روستای زیار آملبالا لاریجام62 نفر
روستای زیارکلا آملدابوی میانی190 نفر
روستای زیارود آملدشت سر سفلی150 نفر
روستای سائیج محله آملپایین خیابان لیتکوه1325 نفر
روستای سالار محله آملدشت سر غربی482 نفر
روستای سراج محله آملدابوی میانی246 نفر
روستای سرخ کلا آملدشت سر شرقی1554 نفر
روستای سرهنگ کتی آملپایین خیابان لیتکوه226 نفر
روستای سعدین کلا آملهرازپی جنوبی383 نفر
روستای سلطان آباد آملدابوی جنوبی73 نفر
روستای سنگ بست آملهرازپی جنوبی404 نفر
روستای سنگچال آملامامزاده عبدالله201 نفر
روستای سنگ درکا آملبالاخیابان لیتکوه9 نفر
روستای سنگر آملدابوی میانی278 نفر
روستای سوا آملنمارستاق94 نفر
روستای سوته کلا آملپایین خیابان لیتکوه827 نفر
روستای سورک آملدابوی جنوبی289 نفر
روستای سهری آملبالا خیابان لیتکوه91 نفر
روستای سیاه بیشه آملچلاوکمتر از 3 خانوار
روستای سیاه لش آملپایین خیابان لیتکوه457 نفر
روستای شادمحل آملدشت سر غربی5718 نفر
روستای شاد محله آملپایین خیابان لیتکوه1703 نفر
روستای شانه بند آملدابوی جنوبی383 نفر
شاهان دشت آملبالا لاریجان69 نفر
روستای شاه کلا آملدابوی جنوبی382 نفر
روستای شرم کلا آملهرازپی جنوبی839 نفر
روستای شریعت آباد آملدابوی جنوبی95 نفر
روستای شمس آباد آملبالا لاریجان133 نفر
روستای شنگلده آملبالا لاریجان137 نفر
روستای شهرکتی آملدابوی جنوبی72 نفر
روستای شهنه کلا آملدشت سر غربی400 نفر
روستای شیخ آباد آملهرازپی جنوبی263 نفر
روستای شیخ محله آملنمارستاق82 نفر
روستای شیرکاج آملپایین خیابان لیتکوه129 نفر
روستای صورت کلا آملدابوی میانی232 نفر
روستای طوله کلا آملدابوی جنوبی990 نفر
روستای عالی جنگل آملبالا خیابان لیتکوه81 نفر
روستای عالیکلا اهی آملهرازپی جنوبی555 نفر
روستای عباس آباد آملبالا لاریجانکمتر از 3 خانوار
روستای عبدالمناف آملنمارستاق111 نفر
روستای عرب خیل آملدشت سر شرقی329 نفر
روستای عظیم آباد آملدابوی میانی123 نفر
روستای عکس شه آمللاریجان سفلیکمتر از 3 خانوار
روستای الو آملدابوی جنوبی467 نفر

جمع بندی

در مقاله ما سعی کردیم تا فقط روستاهای زیبای آمل را به شما معرفی کنیم؛ درواقع هدف ما، معرفی کامل روستاهای شهرستان آمل نبود و فقط اطلاعاتی به مانند نام روستا، دهستان و جمعیت این روستاهای شهر آمل را داشتیم.

اگر شما هر سوالی درباره این مقاله داشتید، میتوانید از قسمت کامنتها برای ما ارسال کنید.

منبع: ویکی پدیا

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه